Czym jest nieruchomość?

Pojecie nieruchomości jest różnie definiowane, ze względu na odmienne punkty widzenia. W ujęciu prawa cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności- chodzi tutaj o grunty. Nieruchomościami są także budynki związane trwale z gruntem lub części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W ujęciu wieczysto- księgowym za nieruchomość uważa się część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą. Utworzenie księgi wieczystej jest warunkiem koniecznym dla wyodrębnienia konkretnej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się bowiem w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jednak, w ramach tej samej księgi wieczystej mogą być wyodrębnione działki, nie spełniające powyższych warunków. Polski system prawny odnosi się do nieruchomości poprzez ich rodzaje. Kodeks cywilny nie zawiera podanej wprost definicji nieruchomości. Wymienia natomiast trzy jej rodzaje, a mianowicie nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz części budynków. Nieruchomości gruntowe to podstawowy rodzaj nieruchomości. Są to grunty, czyli części powierzchni ziemskiej będące wyodrębnionymi przedmiotami własności. Częściami składowymi nieruchomości gruntowej są budynki, jakie są z nią związane, inne urządzenia, rośliny oraz prawa związane z własnością. Dla przykładu przytoczyć można sytuację, w której za właściciela nieruchomości zbudowanej na danym gruncie uważa się właściciela gruntu. marketing biuro nieruchomości bydgoszcz

Zarządzanie
Zarządzanie jest jedną z nauk ekonomicznych. Podobnie jak inne nauki ekonomiczne rozwijała się już od początku dwudziestego wieku. Już wtedy podejmowano próby oparcia tej dyscypliny na naukowych podstawach. Aż do lat sześćdziesiątych wieku...
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami to działalność związana z wykonywaniem zawodu, jakim jest zarządca nieruchomości przez osoby posiadające odpowiednią do tego licencję. W zakresie obowiązków takiej osoby znajduje się odpłatne wykonywanie czynności...
Zarządca nieruchomości
Zarządcą nieruchomościami może być osoba fizyczna, która zdobyła i posiada licencję zarządcy nieruchomości. Taką licencję nadaje się w trybie zgodnym z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarządca nieruchomości prowadzi...